اخبار

ارائه طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در چهل و نهمين جلسه کميته ساختار و  فناوري‌هاي مديريتي

ارائه طرح مستندسازي تجارب برتر صنعت آب و برق در چهل و نهمين جلسه کميته ساختار و فناوري‌هاي مديريتي

1399/07/15